Vedtægter

Vedtægter for Clowns4Care

§ 1 – Foreningens navn er Clowns4Care og er hjemmehørende i Frederiksberg kommune.

§ 2 – Foreningens formålsparagraf.

Udbredelse af humor, leg, nærvær og omsorg til mennesker i alle aldre – børn, unge, voksne og ældre.

Samarbejde med klovne nationalt og internationalt.

Foreningen er en non-profit virksomhed med velgørenhed som hovedformål.

§ 3 – Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest ultimo februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelsen.

Hvert medlem har én stemme.  Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpelt flertal.  Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst ét medlem begærer dette.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Kontingent – fastsættes af generalforsamlingen
  6. Indkommende forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

§ 4 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det betimeligt, eller når 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

 § 5 – Opløsning af foreningen kan ske, når flertallet kræver det.

I tilfælde af opløsning, skal foreningens midler doneres til et velgørenhedsformål, der vedtages af generalforsamlingen.

§ 6 – Bestyrelsen vil bestå af formanden, kassereren, et bestyrelsesmedlem og evt en suppleant.

Formanden vælges for 1 år, derefter for en 2-årig periode.

Kasser og bestyrelsesmedlemmet for en 2-årig periode.

På det efterfølgende valg vælges bestyrelsen således: formand, kasserer, bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen og to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Dette betyder, at der altid er overlapning i bestyrelsen.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7. maj 2011.

#ikkebareforsjov
# Følg Clowns4Care på Facebook: www.facebook.com/CLOWNS4CARE.DK
# Følg Clowns4Care på Instagram: @clowns4care